Serveis

Servicios · Services

 

 

La nostra empresa li ofereix un bon servei i solucions eficaces amb els següents estudis electroenergètics:

Estalvi Energètic

Estalvi en la facturació elèctrica al voltant del 15% mitjançant l'anàlisi exhaustiu de:

1 - Factor de Potència.

2 - Potència Contractada.

3 - Tarifa Elèctrica Contractada.

4 - Consums.

Assesorament  Tècnic:

-Tractament informàtic de les dades recollides

-Evolució del Consum Elèctric.

-Optimització de la situació actual.

-Pas de Baixa a Alta Tensió (si fos convenient).

-Simulació de Facturació en el Mercat Lliberalitzat.

Termografies

1 - Detecció de punts crítics en Línies, Instal·lacions i Quadres Elèctrics.

2 - Manteniment Preventiu d'Instal·lacions.

Assesorament Tècnic:

-Solucions adaptades a la gravetat de l'anomalia detectada.

Optimització del Factor de Potència

1 - Anàlisi del Factor de Potència.

Assesorament  Tècnic:

-Tractament informàtic de les dades recollides

-Sistemes de correcció del Factor de Potència

Qualitat de Suministrament Elèctric

1 - Anàlisi de la Qualitat del Suministrament Elèctric.

2 - Sistemes de detecció.  

Assesorament  Tècnic: 

-Tractament informàtic de los dades recollides

-Tramitació de les reclamacions a les companyies corresponents 

Equips de mesurament Fixes i Portàtils

Projectes  i Legalitzacions d'Activitats

1 - Instal·lacions de Baixa Tensió:  

- Urbanitzacions

- Magatzems

- Indústries

- Enllumenat Públic

- Activitats Comercials

2 - Instal·lacions de Línies d'Alta Tensió:  

- Disseny i realtizació del projecte

- Direcció, supervisió de la obra

- Legalització de la obra

- Gestió de Permisos tant particulars com oficials

- Negociacions amb Companyia

3 - Centres de Mesurament en Alta Tensió:                  

- Disseny i realització del projecte

- Direcció, supervisió de la obra

- Legalització de la obra

4 - Centres de Transformació:   

- Disseny i realització del projecte

- Direcció, supervisió de la obra

- Legalizació de la obra

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLANO

ENGLISH

Nuestra empresa le ofrece un buen servicio y soluciones eficaces con los siguientes estudios electroenergéticos:

Ahorro Energético:

Ahorro en la facturación eléctrica alrededor del 15% mediante el análisis exhaustivo de: 

1. Factor de Potencia.

2. Potencia Contratada.

3. Tarifa Eléctrica Contratada.

4. Consumos. 

Asesoramiento  Técnico: 

- Tratamiento informático de datos recogidos

- Evolución del Consumo Eléctrico.

- Optimización de la situación actual.

- Paso de Baja a Alta Tensión (si fuera conveniente).

- Simulación de Facturación en el Mercado Liberalizado.

Termografías: 

1. Detección de puntos críticos en Líneas, Instalaciones y Cuadros Eléctricos.

2. Mantenimiento Preventivo de Instalaciones. 

Asesoramiento Técnico:

- Soluciones adaptadas a la gravedad de la anomalía detectada. 

Optimización del Factor de Potencia: 

1. Análisis del Factor de Potencia. 

Asesoramiento Técnico:

- Tratamiento informático de datos recogidos

- Sistemas de corrección Factor de Potencia

Calidad de Suministro Eléctrico: 

1. Análisis de la Calidad del Suministro Eléctrico

2. Sistemas de detección. 

Asesoramiento  Técnico:

- Tratamiento informático de datos recogidos

- Tramitación de las reclamaciones a las compañías correspondientes

Equipos de medida Fijos y Portátiles

Proyectos y Legalización de Actividades 

1. Instalaciones Baja Tensión: 

- Urbanizaciones

- Almacenes

- Industrias

- Alumbrado Público

- Actividades Comerciales       

2. Instalación de Líneas de Alta Tensión:

- Diseño y realización del proyecto

- Dirección, supervisión de la obra

- Legalización de la obra

- Gestión de Permisos tanto particulares como oficiales

- Negociaciones con Compañía 

3. Centros de Medida en Alta Tensión:

- Diseño y realización del proyecto

- Dirección, supervisión de la obra

- Legalización de la obra

4. Centros de transformación:

- Diseño y realización del proyecto

- Dirección, supervisión de la obra

- Legalización de la obra

 

Our enterprise offers a great service and effective solutions with the next electroenergetic studios:

Energetic Save:

Save on electric bill of a 15% by the exhaustive analysis of: 

1. Power Factor.

2. Contracted Power.

3. Contracted Electric Rate.

4. Consumptions. 

Technical Advising: 

- Computer treatment of collected data.

- Electric Consumption Evolution.

- Improvement of current situation.

- Change from Low to High voltage (if suitable).

- Simulation of Invoicing on Liberalized Market.

Thermographies: 

1. Detection of critical points on Lines, Installations and Electric Panels.

2. Preventive Maintenance of Installations. 

Technical Advising:

- Adapted solutions to the gravity of the detected anomaly. 

Improvement of Power Factor: 

1. Power Factor Analysis. 

Technical Advising:

- Computer treatment of collected data.

- Power Factor Correction System.

Quality on Electric Supply: 

1. Quality Analysis of Electric Suministrement Quality

2. Detection systems. 

Technical Advising:

- Computer treatment of collected data.

- Claim Transaction to corresponding companies.

Fixed and Mobile Measurement Kits

Activity Projects and Legalizations 

1. Low Voltage Installations: 

- Urbanizations

- Warehouses

- Industries

- Public Lighting

- Commercial Activities

2. High Voltage Lines Installations:

- Design and realization of the project

- Management, supervision of the work

- Legalization of the work

- License Management both particular and official

- Company Negotiations 

3. High Voltage Measurement Centers:

- Design and realization of the project

- Management, supervision of the work

- Legalization of the work  

4. Centros de transformación:

- Design and realization of the project

- Management, supervision of the work

- Legalization of the work